Sīkdatņu politika

Sabiedrības kvalitātes politika ir neatņemama Sabiedrības vispārējās politikas sastāvdaļa un nosaka Sabiedrības nodomus un darbības virzienu kvalitātes jomā.

Kvalitātes kontrole tiek veikta, balstoties uz pašreizējo KPS, kura tiek pastāvīgi uzlabota.
KPS ir viena no svarīgākajām prioritātēm augstākās vadības – Sabiedrības (Valde) darbībā, lai sasniegtu galveno Sabiedrības stratēģisko mērķi.

Sabiedrības kvalitātes politika sevī ietver sekojošus pamatprincipus:

ORIENTĀCIJA UZ KLIENTU

Sabiedrības Kvalitātes politika pirmkārt ir vērsta uz to, lai pilnībā apmierinātu klientu vajadzības un vēlmes.

Lai veicinātu Sabiedrības ekonomiskās efektivitātes noteiktos rādītājus, tajā pašā laikā, katram darbiniekam jāvadās pēc šāda principa: „Peļņa nav vienkārši mērķis Sabiedrības darbībā. Tas ir tikai līdzeklis, kā sasniegt un realizēt citus Sabiedrības mērķus.

Ņemot vērā šo pamatprincipu, nekādas darbības Sabiedrības labā netiks pozitīvi novērtētas, ja tās ir veiktas, tieši vai netieši kaitējot pakalpojumu kvalitātei un klientu vajadzību un vēlmju apmierināšanai.

ATBILSTĪBA ĀRĒJĀM PRASĪBĀM

Apsverot un / vai izpildot pasūtījumu, katram Sabiedrības darbiniekam, galvenokārt jāvadās pēc klienta prasībām un vēlmēm, tajā pašā laikā rīkojoties juridisko un regulējošo prasību ietvaros, kas tiek piemērotas Sabiedrībā (piemērojamās ar likumu noteiktās un reglamentētās prasības). Ja rodas pretrunas starp klienta un ar likumu noteiktajām prasībām, Sabiedrība veiks visus likumā pieejamos pasākumus, lai atrisinātu šīs pretrunas par labu klientam.

PROCESU PIEEJA

Sabiedrības KPS pamatojas uz Sabiedrības vispārējās kontroles sistēmas procesu pieeju, kuras strukturē dažādas kompleksas darbības atsevišķos savstarpēji saistītos procesos, ļauj noteikt šo procesu savstarpējo ietekmi vienam uz otru un organizēt efektīvu procesu pārvaldību atsevišķi un KPS kopumā.
Sabiedrības kvalitātes politika šajā aspektā – pastāvīga katra procesa uzlabošana kopā ar citiem procesiem, ar nolūku panākt rezultatīvāku sinerģijas efektu KPS.

RISKOS BALSTĪTA DOMĀŠANA

SĪKDATŅU VEIDI UN IZMANTOŠANAS MĒRĶIS

1. Lai palīdzētu analizēt interneta vietnes www.simplex.lv izmantošanu, t.sk., lai izprastu apmeklētāju darbības interneta vietnē www.simplex.lv, un tādējādi ļautu uzlabot un izveidotu lietotājiem ērtāku interneta vietni un uzlabotu tās darbību, SIA “EKRA Group” izmanto interneta analīzes pakalpojumu, ko nodrošina Google Analytics rīks, un kura lietošanai ir nepieciešama Jūsu piekrišana.

2. Sīkdatnēs tiek apkopota informācija par to, kā Jūs izmantojat interneta vietni www.simplex.lv. Šim nolūkam tiek apkopota standarta žurnālierakstu informācija (pieslēguma laiks, ilgums, IP adrese) un anonīma informācija par Jūsu darbībām interneta vietnē.

3. Lai katrā vietnes apmeklējuma reizē nevajadzētu atkārtoti prasīt Jūsu piekrišanu, Jūsu ērtībai SIA “EKRA Group” izmanto arī sīkdatnes, lai reģistrētu, vai Jūs esat piekritis (vai nē) tam, ka vietnē www.simplex.lv izmantojam sīkdatnes.

SĪKDATŅU DATU IZMANTOŠANA UN UZGLABĀŠANA

4. Saskaņā ar Google Inc. pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un Google Analytics pakalpojuma sniegšanas noteikumiem Google minēto informāciju izmantos, lai SIA “EKRA Group” vajadzībām izvērtētu, kā Jūs lietojat interneta vietni, un lai sagatavotu pārskatus par lietotāju aktivitātēm vietnē.

5. SIA “EKRA Group” sīkdatnes neizmantos un to neļaus darīt nevienai trešai personai nolūkā atrast vai vākt jebkādu identificējamu personas informāciju par interneta vietnes www.simplex.lv apmeklētājiem.

6. Pēc SIA “EKRA Group” pieprasījuma pirms saņemtās informācijas saglabāšanas Google Inc. to padarīs anonīmu, dzēšot jūsu IPv4 adreses pēdējo oktetu, un IPv6 adreses pēdējos 80 bitus atmiņā iestata uz nulli.

7. Apkopotā informācija tiks nosūtīta un uzglabāta Google Inc. serveros, kas atrodas daudzās valstīs visā pasaulē. Informācija var tikt apstrādāta serverī, kas neatrodas Latvijā vai Eiropas Savienībā.

ATTEIKŠANĀS NO SĪKDATNĒM

8. Jūs varat atteikties izmantot Google Analytics sīkdatnes, lejupielādējot un instalējot Google Analytics Opt-out Browser Add-on papildrīku. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka informāciju par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nedrīkst sūtīt uz Google Analytics.

9. Tāpat Jūs varat mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atteiktos no jaunām sīkdatnēm, izslēgtu esošās vai vienkārši informētu Jūs par jaunu sīkdatņu nosūtīšanu uz Jūsu ierīci. Vairāk lasiet http://www.allaboutcookies.org/.

POLITIKAS GROZĪJUMI

10. SIA “EKRA Group” sīkdatņu politika pēc nepieciešamības var tikt grozīta. SIA “EKRA Group” sīkdatņu politikas izmaiņas publicēs www.simplex.lv interneta vietnē, sniedzot īpašu paziņojumu par izmaiņām. Sīkdatņu politikas iepriekšējās versijas SIA “EKRA Group” uzglabās arhīvā, lai Jūs nepieciešamības gadījumā varētu tās pārskatīt.­
Sabiedrības KPS funkcionēšanas pamatprincips ir risks – balstīts uz orientētu domāšanu, kurā risks ir jāsaprot kā nenoteiktības iespaids, no kuriem jebkurš var gan pozitīvi (iespējas) gan negatīvi ietekmēt jebkura procesa gaitu un Sabiedrības darbības rezultātu kopumā.

Nepārtraukta iespējamo risku uzraudzība un analīze, savlaicīga negatīvo risku novēršana vai likvidēšana, iespēju noteikšana un īstenošana ir būtisks noteikums, lai palielinātu KPD efektivitāti.

RESURSI

Sabiedrības valde ar visiem pieejamajiem līdzekļiem nodrošinās ārējo un iekšējo materiālo, tehnisko, informatīvo, finansiālo un citu resursu pieejamību, kas nepieciešami, lai uzturētu un pastāvīgi uzlabot KPD.
Sabiedrības iekšējās vides izveide un pilnveidošana, kas veicina visu resursu optimālu izmantošanu, nodrošinot visaugstāko procesu efektivitāti – Sabiedrības svarīgākais uzdevums.

DARBINIEKI

Galvenais resurss, kas nodrošina KPS efektivitāti, ir visi Sabiedrības darbinieki.
Kompetence, atbildība, sabiedriskumu, tiekšanās pēc pašpilnveidošanās, noskaņojums uz Sabiedrības politikas īstenošanu, uz labāku rezultātu sasniegšanu, pildot savus darba pienākumus, un Sabiedrības darbības rezultātu kopumā – svarīgākais rādītājs katra darbinieka darbības novērtēšanā.

Sabiedrības Kvalitātes politika ietver sevī visas funkcionālo pienākumu sadalījuma optimizācijas darbības, darbinieku maksimālas individuālo spēju izmantošanas, savas kompetences paaugstināšanas darbības, kas veicinātu viņu profesionālo attīstību un sasniegtos rezultātus.

Sabiedrība centīsies uzlabot uzņēmuma vispārējo zināšanu līmeni, atkarībā no mainīgajām vajadzībām un biznesa tendencēm, nodrošinot piekļuvi šīm zināšanām visiem Sabiedrības darbiniekiem, saskaņā ar konfidencialitātes ietvaros pieņemtajām normām.

INFORMĒTĪBA

Sabiedrības kvalitātes politika ir svarīga informācija, kas nosaka tās darbības principus, tai jābūt pieejamai visām ieinteresētajām pusēm un Sabiedrības darbiniekiem.

AUGSTĀKAS PARVALDĪBAS SAISTĪBAS

Sabiedrības valde uzskata par savu pienākumu nodrošināt KPS atbilstību esošo starptautisko standartu kvalitātes vadības prasībām, uzturēt KPS aktuālā redakcijā, visos iespējamajos veidos veicināt KPS nepārtrauktu uzlabošanu un attīstību, un uzņemas atbildību par tās efektivitāti.